História

V prácach pojednávajúcich o histórii Hlohovca sa len málo priestoru venovalo pozoruhodnej stavbe Hotela Jeleň, ktorá patrila v meste k najhonosnejším a najväčším stavbám. Na základe jej situovania na okraji námestia k vyústeniu do Podzámskej ulice sa všeobecne konštatovalo, že objekt bol pôvodne meststkou radnicou zo 17. storočia.

Ukazuje sa však, že využitie objektu bolo od jeho počiatkov až do súčasnosti úplne iné a že budova zrejme nikdy radnicou nebola.

Budova vznikla začiatkom 17. storočia, na pozemku patriacemu k panstvu na mieste staršieho objektu, ktorý tu zrejme stál už v 14. storočí. V rokoch 1598 – 1625 bol hrad Hlohovec s priľahlým panstvom vo vlastníctve Stanislava Thurzu, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj mesta, pričom tu v r. 1601 založil trojjazyčné gymnázium a v r. 1610 dal nadstaviť k veži farského kostola ďalšie podlažie, čím kostol dostal svoj dnešný vzhľad. V tomto období došlo zrejme aj k výstavbe zmieňovaného panského domu na námestí, súčastného hotela. Dom od počiatku stavali ako dvojpodlažnú budovu v renesančnom slohu. Jeho pôvodný vzhľad zachytávajú viaceré veduty mesta, najmä však veduta z roku 1761 a 1823, kde je na objekte jasne zreteľná renesančná oblúková atika, dnes čiastočne viditeľná ešte v dotyku s budovou mestskej knižnice. Miestnosti boli zaklenuté valenými a krížovými klenbami, vo dvorovej časti sa nachádzali otvorené arkády na toskánských stĺpoch. Podobnú architektúru z čias Thurzovskej prestavby mal aj hlohovský hrad a altánok v zámockej záhrade, ktorý bol pôvodne pravdepodobne súčasťou predopevnenia hradu. Panský dom na námestí bol na priečelí zdobený sgrafitom. Sgrafito objavili v roku 1960 počas generálnej opravy Hotela Jeleň, avšak z veľkej časti ho úplne zničili, keď všetky vonkajšie omietky objektu úplne zosekali až na tehlové murivo.

Z viacerých písomných dokumentov sa dozvedáme aj o využití panského domu – kúrie na námestí, ktorá patrila majiteľom hradu a panstva. V objekte vo viacerých obdobiach bývali panskí hajdúsi, preceptor a administratívni úradníci panstva. Do tohoto domu sa odvádzali naturálie a výnosy z mýtneho a podobne. O tom, že objekt mal svojho predchodcu ešte v staršej stavbe, ktorá tu musela stáť už v stredoveku, dokazujú ďalšie stredoveké listiny. Už v listine Mikuláša Kontha, ktorý bol zemepánom Hlohovca v 14. storočí sa k roku 1365 uvádza: „(Poddaní Hlohovca) … sú povinní priniesť na narodenie Pána, Michala archanjela a na veľkonočné sviatky obvyklé dary, ako? Za každý lán 1 syr, 8 vajec, tiež od obce troch mladých baranov a to na nie iné miesto ako do nášho domu (kúrie) v Hlohovci sa nachádzajúceho.“

O polohe tohoto domu sa zmieňuje aj manželka Mikuláša Kontha, Klára, ktorá v roku 1400 špitálu pri Váhu darovala „… v označenom našom meste Frajštáku (Hlohovec – pozn.) na východnej strane od farského kostola sa nachádzajúci kamenný rožný dom v ľudovej reči známy pod menom Hoffstadt.“

Thurzovci tak zrejme len prestavali staršiu, gotickú stavbu domu do renesančnej podoby. Po vymretí Thurzovcov získali panský dom na námestí postupne Forgáčovci, páni z Mitrovíc, uhorský kráľ a v roku 1720 Juraj Erdödy. V tomto roku kúpil Juraj Erdödy celé hlohovské panstvo a spolu s ním aj panský dom na námestí. Zápis o kúpe domu je z 22. 11. 1720. Od tohto roku Erdödyovci väčšinu svojich majetkov začali prenajímať. Na námestí prenajímali viacero budov, medzi nimi aj budovu Hotela Jeleň.

Renesančná podoba stavby sa udržala až do roku 1880, kedy ju prestavali v neoklasicistickom slohu. V tomto roku bola pristavaná aj pravá rožná časť hotela, kde v 19. storočí mali výsek mäsa hlohovskí mäsiari. Na druhom poschodí budovy bola v rokoch 1880-82 vytvorená spoločenská sála s cennou empírovou stropnou maľbou. Začiatkom 20. storočia objekt začal fungovať ako hotel, dokázateľne však až od roku 1937.

Hotel Jeleň v rokoch 1970-1980

Lokalita

Budova Hotela Jeleň v Hlohovci sa nachádza v juhovýchodnej časti štvoruholníkového námestia sv. Michala, na vysokej ľavobrežnej terase Váhu, zvažujúcej sa juhozápadným smerom do polí trnavskej pahorkatiny.

Pôdorys námestia vychádza zo stredoveko plánovitého rozloženia mesta z 13.-14, storočia, vybudovaného z časti nemeckými a slovanskými kolonistami po tatárskom plienení v r. 1241 – 1242 a najmä za vlády Anjouovcov v Uhorsku v 14. storočí. Domy hlohovských mešťanov na námestí sa od počiatku sústredili okolo farského kostola sv. Michala archanjela, ktorý bol do 17. storočia obohnaný múrom a okolo ktorého sa až do druhej polovice 18. storočia intenzívne pochovávalo. Námestie bolo vždy prirodzeným centrom mesta, kde sa odohrával takmer všetok spoločenský ruch Starého a Nového Hlohovca vrátane týždenných jarmokov a krajinských trhov.

Okrem iného tadiaľto prechádzala aj jedna z bočných vetiev považskej obchodnej cesty z Trnavy do Nitry, ktorá viedla cez most na rieke Váh (postavený v r. 1350) popri špitáliku a kostolíku sv. Ducha hore ulicou, pravou stranou obchádzala kostol sv. Michala, napájala sa na dnešnú ulicu SNP a pri vchode do dnešného cintorína vychádzala mestskou bránou von z mesta. Všetky obydlia situované okolo tejto cesty, vrátane budovy Hotela Jeleň, patrili k výstavným objektom mesta.

Rekonštrukcia

Stav hotela Jeleň v roku 2003

Rekonštrukcia Hotela Jeleň v Hlohovci prebiehala v troch etapách.

Prvá etapa začala už v roku 2003 Pracovalo sa na vonkajšom plášti budovy, prebehla výmena krovu a okien. Cieľom tejto etapy bolo spustiť prevádzku prízemných priestorov a zastaviť ďalšiu devastáciu budovy. Tento cieľ bol nakoniec splnený a na jeseň 2004 bola na prízemí hotela otvorená prevádzka kaviarne a ďalšie obchodné priestory.

Druhá etapa. V tejto etape sa obnovilo prvé poschodie s reštauráciou, kongresovou sálou, salónikom a 10-timi izbami v ubytovacej časti hotela. Táto časť rekonštrukcie bola dokončená v októbri 2007, keď po štrnástich rokoch spustením ubytovacej časti sa znovu obnovila prevádzka hotela.

Tretia etapa bola zameraná na dostavenie prístavby ubytovacej časti hotela a rekonštrukciu nádvoria. V lete 2007 boli zahájené práce na prístavbe ubytovacieho krídla budovy. Po ich dokončení sa zvýšil počet hotelových izieb z terajších 10 na konečných 23. V druhej polovicu roka 2008 bola táto časť hotela daná do prevádzky .